เข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อช่วย น้องฟ้า เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีน้ำใจ และแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น

เมื่อน้องแก้ปัญหาได้หมด และสะสมโล่รางวัลได้จนครบ พร้อมกับช่วยเหลือเพื่อนแล้ว น้องก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากดิจิทัลเวิลด์เป็นของตัวเอง

พร้อมที่จะเข้าสู่ Safe Internet แล้วหรือยัง?

พบข้อผิดพลาด
{{ errorMessage }}
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อให้ถูกต้อง
กรุณาระบุชื่อให้ถูกต้อง
กรุณาระบุนามสกุลให้ถูกต้อง
กรุณาระบุอายุให้ถูกต้อง
กรุณาระบุจังหวัดให้ถูกต้อง
กรุณาระบุโรงเรียนให้ถูกต้อง
กรุณาระบุอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
กรุณายอมรับข้อตกลง