แบบฝึกหัดสำหรับดาวน์โหลดเหล่านี้ครอบคลุมเนื้อหาหลักจากการเรียน ได้แก่ ความมีน้ำใจบนโลกออนไลน์, การอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย และ การกอบกู้สถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองที่เหมาะทั้งในการเรียนรู้ที่บ้านและในห้องเรียน

แบบทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การแยกแยะ  การทำความเข้าใจ และการประเมินผล ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ไปทีละขั้น

ในห้องสมุดได้รวบรวมคำศัพท์และข้อมูลสำคัญ รวมถึงโจทย์เพื่อช่วยนักเรียนตลอดหลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

หากน้องต้องการพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบทดสอบทั้งหมดเพื่อเก็บไว้ใช้เวลาออฟไลน์ คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด

ระดับหนึ่ง

L1Quiz.jpg
เข้าใจโลกดิจิทัล: 1

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของโลกดิจิทัล

L1Safe.jpg
การอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย: 1

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถแยกแยะข้อความออนไลน์ที่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงได้

L1Kind.jpg
ความมีน้ำใจบนโลกออนไลน์: 1

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถแยกแยะข้อความที่แสดงความมีน้ำใจและที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้

L1Rec.jpg
การกอบกู้สถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น: 1

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถระบุถึงวิธีการกอบกู้สถานการณ์จากความผิดพลาดหรือแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน

ระดับสอง

L2Quiz.jpg
เข้าใจโลกดิจิทัล: 2

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: เข้าใจแง่มุมต่างๆ ของโลกดิจิทัล

L2Safe.jpg
การอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย: 2

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถสังเกตลักษณะของข้อมูลออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ และเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวลวง

L2Kind.jpg
ความมีน้ำใจบนโลกออนไลน์: 2

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: เข้าใจพฤติกรรมออนไลน์ที่แสดงถึงความมีน้ำใจและการทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้

L2Rec.jpg
การกอบกู้สถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น: 2

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถเข้าใจถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อใช้การกอบกู้สถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดออนไลน์

ระดับสาม

Level 1 quiz
เข้าใจโลกดิจิทัล: 3

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของโลกดิจิทัล

Level 3 Safety Worksheet
การอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย: 3

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: ประเมินได้ว่าสิ่งใดมีความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ และเรียนรู้เกี่ยวกับการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว (Phishing)

Level 3 Kindness Worksheet
ความมีน้ำใจบนโลกออนไลน์: 3

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถประเมินพฤติกรรมออนไลน์เชิงลบได้ และอธิบายได้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ดีอย่างไร

Level 3 recovery worksheet
การกอบกู้สถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น: 3

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: สามารถประเมินหาวิธีที่ดีที่สุดในการกอบกู้สถานการณ์จากปัญหาหรือความผิดพลาดออนไลน์ที่แตกต่างกัน

Parents

PQuiz1.jpg
เข้าใจโลกดิจิทัล: แบบทดสอบสำหรับผู้ปกครอง

คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับโลกดิจิทัลของผู้ปกครอง